Slovník odborných termínů a pojmů 

pro Rádio profesionály

R

Rejstřík

A  B  C  Č  D  E  F  G  H  Ch  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  Z  Ž

Rada pro reklamu

Rada pro reklamu (RPR) = samoregulační orgán reklamního trhu.

Byla založena v srpnu 1994 zadavateli, agenturami a médii po vzoru vyspělých evropských států. Cílem je dosažení čestné, legální, decentní a pravdivé reklamy na území ČR. Reklama je tak regulována pravidly, která přijal sám reklamní průmysl. Takto přijatá pravidla jsou vyjádřena v Kodexu reklamy. Kontrolu dodržování Kodexu vykonává přímo veřejnost prostřednictvím stížností, podávaných RPR.

Rada pro reklamu je nestátní, nezisková organizace a nemůže proto ani udělovat pokuty nebo jiné sankce. Rada pro reklamu vydává pouze rozhodnutí, která mají formu doporučení.

Rada pro rozhlasové a ...

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání viz. RRTV

Radioprojekt

Radioprojekt je oficiální výzkum poslechovosti rozhlasových stanic.

S použitím metody CATI se sbírají data od 30 000 respondentů ročně a výsledky se zveřejňují zpravidla 4x ročně (vždy za poslední půlrok /tzv. klouzavé pololetí). Zadavatelem výzkumu je Asociace provozovatelů soukromého vysílání APSV a Rozhlasová sekce Sdružení komunikačních a mediálních agentur SKMO. Výzkum zajišťují agentury STEM/MARK, Median a od roku 2022 i Nielsen Admosphere. 

Rating

Rating = procento z populace, které bylo zasaženo reklamním sdělením. Udává se v procentech cílové skupiny nebo v tisících.

Součet ratingů v kampani tvoří celkové GRPs kampaně.

RDS

RDS = Radio Data System je systém určený k přenosu doplňkových informací v FM rádiovém vysílání. Mezi tyto doplňkové informace patří např.:

 • AF: Alternativní frekvence, které slouží k automatickému přelaďování přijímače (např. při jízdě autem) na nejvhodnější vysílače stále stejné stanice,
 • PS: Název rozhlasové stanice pro zobrazení na displeji přijímače,
 • TP: Identifikace programu, který přenáší dopravní informace,
 • TA: Přepnutí (z CD, MP3, kazety) na poslech rádia, které právě vysílá dopravní informace.

RDS-TMC

RDS-TMC = Radio Data System - Traffic Message Channel je služba, která je určena k poskytování aktuálních dopravních informací (včetně aktuálních nehod, uzavírek) na příslušně vybavené navigace. V ČR tyto informace vysílá celoplošná stanice ČRo Vltava.

Reach

Reach = zásah reklamou.

U rádií se rozlišuje daily reach (denní poslechovost) a weekly reach (týdenní poslechovost).

Reasons To Believe

Reasons To Believe = důvod, proč věřit.

Jedna ze složek značky. Značka vytváří v myslích spotřebitelů nějaký obraz, positioning. RTB jsou pak důvody, proč by spotřebitel měl tomuto obrazu věřit.

Reason To Buy

Reason To Buy (RTB) = důvod, proč si mám produkt nebo službu koupit.

Pokud ho nemám, nekoupím.

Recipient

Recipient = příjemce reklamního sdělení.

Ten, kdo byl reklamě vystaven, tzn. u rádií ten, kdo reklamu slyšel.

Reklama

Reklama = komerční komunikace = placeně předávané informace, které jsou šířeny především prostřednictvím médií (rádiem.

Reklama je jedna z forem marketingové komunikace. Jejím smyslem je doručit reklamní sdělení (message) cílové skupině a změnit její uvažování, chování – typicky za účelem prodeje produktu či komunikované značky.

Reklama může být určena různým cílovým skupinám (ženám, mužům, dětem, rodinám s dětmi,...) či lokalitám (regionální, celoplošná, nadnárodní), může být zaváděcí nebo naopak připomínací) a podle charakteru pak imageová nebo produktová.

Reklamní agentura

Reklamní agentura je společnost, která obvykle produkuje kreativní koncepty a materiály pro obsah a formu komerční komunikace, a to na základě zadání od  klienta.

Reklamní blok

Reklamní blok = reklamní break = úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamního sdělení.

Dle zákona je oddělen (znělkou) od ostatního programu.

Reklamní break

Reklamní blok = reklamní break = úsek ve vysílání určený pro odvysílání reklamního sdělení.

Dle zákona je oddělen (znělkou) od ostatního programu.

Reklamní spot

Reklamní spot = zvukové komerční sdělení, nejčastější forma rádiové reklamy.

Standardní (základní) délka spotu v českých rádiích je 20s nebo 30s, ale hraniční délky jsou od 5s do 60s

Reminder

Reminder = připomínka. Druh rozhlasového spotu (znělky, jingle), který něco připomíná.

Může připomínat posluchači dřívější kampaň, může průběžně připomínat, že výrobek je na trhu, datum, do kdy platí akční nabídka, „dnes nezapomeň koupit“ atd.

Respondent

Respondent = dotazovaná osoba = účastník výzkumu, který odpovídá na otázky.

Response

Responseodezva na komunikaci značky.

Může se jednat o odezvu vyjádřenou názory cílové skupiny, změnou jejích postojů, názorů, přesvědčení, hodnot, nárůstem povědomí o značce, nárůstem počtu lidí, kteří zamýšlejí provést nákup značky, nárůstem prodejů,...

Return on Investment

Return on Investment = ROI = Ukazatel návratnosti investic udává, kolik vydělala každá koruna investovaná do reklamy (v %, v Kč, jindy v eurech,...).

ROI

ROI = Return on Investment = Ukazatel návratnosti investic

udává, kolik vydělala každá koruna investovaná do reklamy (v %, v Kč, jindy v eurech,...).

Rotace

Rotace = opakování skladby nebo interpreta po určitém čase.

Různé skladby a různí interpreti mohou mít nastavenou různou rotaci (dobu, po které můžou zazní znovu).

Příklad: Rádia s vysokou rotací skladeb (hitová rádia) zařazují do vysílání aktuální největší hit již po 2 hodinách.

RRTV

RRTV = Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ústřední orgán státní správy vykonávající správu a státní dohled v oblasti rozhlasového a televizního vysílání. Má celkem 13 členů, které vybírá Poslanecká sněmovna. Funkční období člena je 6 let.

Mezi základní činnosti RRTV v oblasti rozhlasového vysílání patří:

 • udělování licencí k provozování rádií
 • hlídání dodržování licenčních podmínek a zákonů ve vysílání (včetně vysílání reklamy)
 • dohled nad zachováváním a rozvojem plurality programové nabídky a informací 
 • zajištění obsahové nezávislosti vysílání
 • monitoring obsahu rozhlasového vysílání
 • reakce na podněty široké veřejnosti
 • ukládání sankcí podle zákona aj.

RTB

RTBReasons To Believe = důvod, proč věřit.

Jedna ze složek značky. Značka vytváří v myslích spotřebitelů nějaký obraz, positioning. RTB jsou pak důvody, proč by spotřebitel měl tomuto obrazu věřit.

nebo také

RTB = Reason To Buy  = důvod, proč si mám produkt nebo službu koupit.

Pokud ho nemám, tak nekoupím.