Všeobecné

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro prodej produktů a služeb prodávajícího, kterým je Rádio Profesionál, Vladimír Vančura se sídlem B. Němcové 340, Bílovec, 743 01, IČ: 63040875, DIČ: CZ6602281180.

1.2. Všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na dálku. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.radioprofesional.cz (dále jen „webová stránka“ nebo „portál“).

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.5. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, se řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.6. Prodávané materiály a služby jsou informačním produktem nebo konzultacemi. Jakékoliv šíření nebo poskytování obsahu či jeho částí třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.

1.7. Objednávkou služeb, online školení, osobních konzultací, elektronických knih či dalších produktů na radioprofesional.cz kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z materiálů a služeb, úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v jeho rukách a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost. V těchto materiálech může kupující najít také informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

2.1. Označení produktu (zboží), popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedeno portále prodávajícího www.radioprofesional.cz. Cena je dále vždy uvedena i na objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na portálu.

2.2. Prodejní formulář obsahuje vždy informace o kupujícím, objednávaném produktu, zboží nebo službě, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu či poskytnuté služby. U online produktů náklady na dodání účtovány nejsou.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá kupující kliknutím na tlačítko „Objednat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

2.5. Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si kupující hradí sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávajícího po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2.7. Prodávající je povinen poskytnout či dodat produkt, zboží, službu, které si kupující objednal a kupující se zavazuje produkt, zboží, službu převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu. Povinnosti dodat produkt, zboží, službu je prodávající zbaven v případě vyprodání zásob, o čemž bude kupující informován. Rozhodne-li se kupující svého práva na užívání služby či on-line programu nevyužít, nemá tato skutečnost vliv na platnost smlouvy a povinnost kupujícího zaplatit stanovenou cenu.

2.8. Vlastnické právo k produktům/zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

2.9. Kupující je srozuměn s tím, že v případě zakoupení vzdělávacího produktů, webinářů a živých vysílání, pro jejich řádné užívání je třeba z jeho strany splnit technické požadavky, tedy aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného software či internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

2.10. Zrušení uživatelského účtu. Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícímu, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy hrubě poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající může upravit práva uživatelského účtu klienta zejména v případech vulgárních, rasistických, politických, sexistických nebo jiných nevhodných nebo protiprávních komentářů.

2.11. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.12. V případě vzdělávacích materiálů s časově omezeným přístupem, kupující souhlasí s tím, že mu je přístup k nim zřízený pouze po dohodnutou dobu a prodloužení této doby je zpoplatněno dle aktuálního ceníku.

2. 13. Kupující souhlasí s tím, že možnost využití zaplacených konzultací, pokud si je objednal a řádně zaplatil, má Kupující o dobu 1 roku od uzavření kupní smlouvy. Po 1 roce nevyužité konzultace propadají bez náhrady.

3. Cena, způsob úhrady

3.1. Cena produktu, zboží a služeb, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, je uvedena na portálu prodávajícího www.radioprofesional.cz. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu, zboží či služby. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty zaregistrovaný v České republice.

3.3. Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním zboží hradí kupující bezhotovostně bankovním převodem na základě elektronicky doručeného potvrzení o přijetí objednávky, kde jsou uvedeny údaje k platbě.

3.5. Platba je jednorázová. Kupující je v případě platby bankovním převodem na základě faktury povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.6. Kupní cena je splatná do 14 dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak, závazek kupujícího uhradit cenu za produkt, zboží či službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Dodací podmínky

4.1. U online vzdělávacích produktů a kurzů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodávajícího na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce, případně zasláním odkazu URL adresy. U konzultací se dodáním rozumí uskutečnění konzultace na dálku či naživo telefonicky, e-mailem, nebo osobní schůzkou.

4.2. U auditů je odevzdáním myšleno zaslání zprávy o auditu na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.3. U dalších služeb je odevzdáním myšleno předání podkladů, zaslání textového reportu s výsledky činností, zaslaná analýza, zaslaný odkaz pro stažení výsledků služby. Odevzdání služeb probíhá elektronicky přes e-mail uvedený v objednávce. V konkrétních případech mohou být kupujícím a prodávajícím dohodnuty jiné konkrétní podmínky odevzdání odpovídající charakteru poskytovaných služeb.

4.3. Přístupové údaje do vzdělávacích programů poskytne prodávající kupujícímu až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do dvou pracovních dnů po přijetí platby, není-li uvedeno jinak, s čímž vyjadřuje kupující provedením objednávky souhlas.

4.4. V případě knih, dárkových předmětů a jiných hmotných produktů prodávající doručuje objednané zboží balíkem prostřednictvím dopravce dle aktuálního sazebníku obvykle do 7-14 pracovních dnů od obdržení platby. Místo dodání je stanoveno na základě údajů z objednávkového formuláře kupujícího. Za splnění dodávky se považuje doručení předmětu plnění na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

5.    Obsah zdarma

5.1. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout kupujícím a dalším uživatelům obsah zdarma.

5.2. Obsah zdarma jsou takové informace, články, slovníky odborných termínů, ukázky kurzů nebo kurzy a další materiály, které si můžou přehrát nebo stáhnout přihlášení (a ve speciálních případech i nepřihlášení) uživatelé portálu Radioprofesional.cz.

5.3. Obsah zdarma může ale také nemusí být viditelně označen. Tento typ obsahu také může být využíván prodávajícím v rámci marketingových kampaní (v newsletterech, PPC kampaních apod.).

6. Zabezpečení a ochrana autorských práv

6.1. Přístupové údaje k on-line produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu kupujícího. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k on-line produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

6.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím portálu prodává, tedy online vzdělávací programy a kurzy, webináře, knihy a jiné včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být kupujícímu poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Právo užívat online program je nepřenosné, online program nesmí být kupujícím ani nikým jiným bez předchozího souhlasu poskytovatele jakkoli rozmnožován, rozšiřován, pronajímán, propachtován, vystavován či půjčován třetím osobám a jeho obsah nesmí být sdělován v jakékoli formě veřejnosti. Není-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak (multilicenční ujednání obsažené ve faktuře), má právo užívat online program pouze kupující. Poruší-li kupující toto podlicenční ujednání nebo poruší-li jinou svou zákonnou či smluvní povinnost podstatným způsobem, je prodávající oprávněn od smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit a zrušit přístup kupujícího k online programu formou deaktivace přístupu nebo přístupového jména a hesla kupujícího. Kupující odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

7. Odstoupení od smlouvy

7.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce.

7.2 Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě
– odešle nejpozději 14. den po převzetí produktu/zboží prodávajícímu projev vůle o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, jména, adresy a data nákupu na e-mail: podpora@radioprofesional.cz.

7.3. Peníze za produkt, službu či zboží budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, pokud je to možné. Prodávající není povinen kupujícímu vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující předá zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal a potvrdí přijetí opravného daňového dokladu,

7.4. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt nebo kurz, je prodávající oprávněn neprodleně po doručení odstoupení kupujícímu deaktivovat a znemožnit přístup ke vzdělávacímu produktu nebo kurzu.

7.5. Odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku nelze uplatnit v případě produktů nebo služeb poskytnutých nebo upravených na míru zákazníkovi podle přání zákazníka.

7.6. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že kupující porušil smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

  • prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady delší než 14 dnů,
  • porušení povinností na ochranu autorského práva dle čl. 5 obchodních podmínek ze strany kupujícího.

8. Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. V případě, že věc při převzetí není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu produkt/zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě.

8.3. Vadné plnění uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu u prodávajícího, nejpozději však do dvou let od převzetí zboží.

8.4. Pro reklamaci slouží kontaktní email podpora@radioprofesional.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

8.5. Kupující může požadovat bezplatné odstranění vady, přiměřenou slevu z ceny a není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad. Není-li oprava nebo výměna možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

8.6. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

8.7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout kupujícímu díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, kurzu nebo webináře, které není schopen ovlivnit.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1. Všechny produkty a služby prodávajícího slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti reklamy, rozhlasového vysílání, podnikání a marketingu. Veškeré informace v online prostředí www.radioprofesional.cz a jeho součástech, videích, e-boocích, mp3 nahrávkách a apod. jsou pouze návody a doporučení. Prodávající není odpovědný za úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, za pocity, zdravotní stav a stavy prožívání kupujících.

9.2. Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat. Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za správnost či úplnost obsahu online programu a za případnou škodu či nemajetkovou újmu způsobenou přímo či nepřímo užitím obsahu online programu.

9.3. Ustanovení § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se na odpovědnost poskytovatele neuplatní.

9.4. Po celou dobu trvání online produktu jsou kupující plně svéprávní a plně zodpovědní za své jednání, chování a své rozhodování. Úspěch je odvislý od řady dalších faktorů, které nemůže prodávající ovlivnit, jako např. dovednosti, možnosti, znalosti, schopnosti, obětavost, zdravotní a psychický stav kupujícího, obchodní příležitosti, situace na trhu, apod.

9.5. Prodávající upozorňuje, že informace obsažené v jeho hromadně šířených produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob, a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Informace o zacházení s osobními údaji a jejich ochraně jsou obsaženy v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů dostupném na portále www.radioprofesional.cz.

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího www.radioprofesional.cz.

11.2. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

11.3. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.4. Stížnosti a připomínky, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může kupující uplatnit online na adrese podpora@radioprofesional.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

11.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu, z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. Veškeré případné právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

11.7. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.8. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách a mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

11.8. Prodávající je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoliv jednostranně změnit.

11.9. O chystané změně obchodních podmínek je prodávající povinen informovat kupující prostřednictvím portálu a/nebo zasláním informace o změně na registrovanou e-mailovou adresu, a to alespoň jeden měsíc před účinností plánované změny.
11.10. Pokud kupující se změnou obchodních podmínek z jakéhokoliv důvodu nebude souhlasit, může do jednoho měsíce od okamžiku účinnosti nového znění obchodních podmínek vypovědět předplatné a zrušit uživatelský účet, a to zasláním protestu proti změně obchodních podmínek na e-mailovou adresu podpora@radioprofesional.cz. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu poměrnou část zaplacené platby, odpovídající doposud nevyčerpanému rozsahu služeb poskytovaných prodávajícím.

Toto aktuální znění obchodních podmínek nahrazuje předcházející znění a je platné a účinné od 1. září 2022.